نوع سند : سند ششدانگ
آدرس : مازندران، رویان، رویان

زمین ۴۰۰ متری

۴۰۳ متر زمین بر خیابان فرعی