وام بانکي : ندارد
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

زمین شمال

۷۰۰ متر زمین، داخل شهرک، کل قواره های شهرک ۹ قواره می باشد.

خرید زمین در شمال

فروخته شد