نوع سند : قولمانه ايوام بانکي : ندارد
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

زمین دارای جواز ساخت

۳۰۰ متر زمین دارای مجوز ساخت در محدوده رویان

خرید زمین جوازدار

فروخته شد