نوع سند : قولمانه اينوع مستغله : هم کفنماي ساختمان : سنگ
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

املاک موسوی؛ این ملک دارای ۲۵۰ متر مربع زمین و ۱۱۰ متر مربع زیر بنا دارد
فروخته شد