آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

۱۷۰ متر مربع زمین دارای مجوزساخت، در منطقه بن جی کول رویان

خرید زمین دارای مجوز ساخت

فروخته شد