نوع سند : منگوله دار
آدرس : مازندران، نوشهر، محدوده سی سنگان

۳۰۰۰ متر مربع زمین در: مازندان، نوشهر، علی آباد عسگر خان

خرید زمین قواره بزرگ در شمال

فروخته شد