نوع سند : منگوله دار
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

زمین با بر تجاری (فرعی*)

۱۰۱۸ متر مربع زمین تجاری با بر ۳۳ متر در محدوده شهر رویان تا منطقه سیسنگان

خرید زمین تجاری در رویان

فروخته شد