نوع سند : منگوله دار
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

زمین تجاری در رویان

۱۵۵۶ متر مربع زمین تجاری با موقعییت عالی در محدوده رویان – سیسنگان

خرید زمین تجاری در رویان

فروخته شد