نوع سند : منگوله دارنوع مستغله : هم کف
آدرس : مازندران، نوشهر، نوشهر

خرید زمین ساحلی در نوشهر

۲۰۰۰ متر مربع زمین ساحلی دو بر، همراه با ۵۰ متر مربع بنا، در محدوده دانشگاه آزاد نوشهر

خرید زمین ساحلی در نوشهر

فروخته شد