آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

خرید زمین در بنجکول

املاک موسوی، ۲۶۳ متر مربع زمین، دارای امتیازات آب و برق و گاز که در ورودی زمین واقع شده است.

خرید زمین

فروخته شد