نوع سند : قولمانه اي
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

فروش زمین در حسن آباد

خرید ۲۰۰ متر زمین داخل حسن آباد، محدوده یکتا سرا

خرید زمین جواز دار

فروخته شد