آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

خرید زمین تجاری در رویان

۹۵۰ متر زمین ، دارای ۴۰ متر بر تجاری اصلی

زمین تجاری در شمال رویان

فروخته شد