نوع سند : سند ششدانگ
آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

زمین ۴۰۰ متری

۴۰۳ متر زمین بر خیابان فرعی

خرید زمین در رویان

فروخته شد