نوع سند : سند دار
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

خرید زمین ۵۰۰ متری در رویان

زمین ۵۰۰ متری

خرید زمین در سیاهرود

فروخته شد