آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

خرید زمین در شمال داخل شهرک

زمین ۴۷۰ متری داخل شهرک

خرید زمین شهرکی در یکتاسرا رویان

فروخته شد