آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

زمین در حسن آباد

زمین محصور شده ۴۵۶ متر ، بدون سند ، متری ۳۰۰۰۰۰ تومان

خرید زمین در حسن آباد

فروخته شد