آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

زمین ۵۰۰ متری

زمین ۵۰۰ متری بدون سند

خرید زمین در رویان

فروخته شد