نوع سند : سند دار
آدرس : مازندران، نوشهر، محدوده نوشهر

زمین ساحلی در چلندر

املاک موسوی، زمین ساحلی سند دار ، بدون عقب نشینی ، داخل شهرک

خرید زمین در چلندر

فروخته شد