آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

زمین ساحلی داخل شهرک در رویان

زمین ۵۰۰ متری سند دار ، قواره اول دریا (ساحلی) ، بدون عقب نشینی ، داخل شهرک

خرید زمین ساحلی شهرکی در رویان

فروخته شد