آدرس : مازندران، رویان، محدوده ونوش

زمین با بر تجاری

املاک موسوی، زمین ۱۵۰۰۰ متری با ۱۰۰ متر بر تجاری اصلی

خرید زمین تجاری در رویان

فروخته شد