آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

خرید زمین در هندومرز

زمین ۲۲۰ متر ، بدون سند نزدیک به مراکز گردشگری و مراکز فروش

خرید زمین در محدوده رویان

فروخته شد