آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

خرید زمین در بنجیکول

زمین ۵۰۰ متری ، بدون سند

خرید زمین

فروخته شد