آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

زمین در بنجیکول

املاک موسوی، زمین ۳۰۰ متری ، بدون سند

خرید زمین در بنجیکول

فروخته شد