آدرس : مازندران، نوشهر،

مغازه اجاره ای در نوشهر

اجاره مغازه ۳۳ متری داخل شهر نوشهر ، ۱۵ میلیون پیش با ۱۵۰۰۰۰۰ تومان اجاره

اجاره مغازه در نوشهر

فروخته شد