نوع سند : قولمانه اي
آدرس : مازندران، چالوس، محدوده چالوس

۲۴۵ متر مربع زمین , دو نبش , با ۱۰ متر بر , داخل محدوده شهری شهرستان چالوس

فروش زمین در چالوس

فروخته شد