نوع سند : قولمانه اي
آدرس : مازندران، نور، نور

فروش زمین در نور

۳۰۰ متر مربع زمین واقع در نور با انشعابات موجود روی زمین

خرید زمین در نور

فروخته شد