آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

زمین ۵۰۰ متری

زمین ۵۰۰ متری در بنجیکول ، بدون سند

خرید زمین در بنجیکول

فروخته شد