آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

خرید زمین در کاسگرمحله

املاک موسوی، زمین ۴۵۴ متری ، بدون سند

زمین در رویان

فروخته شد